toPolynomialFunction

fun PolynomialFunction.toPolynomialFunction(): PolynomialFunction